PAR BIEDRĪBU "ASCENDUM"

Ascendo (no latīņu val. – "uz augšu", "augšup")

Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Biedrība “Ascendum” ir dibināta 2011. gadā ar mērķi atbalstīt kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību, tādā veidā veicinot Latvija ekonomisko, garīgo un sociālo augšupeju. Darbības gaitā ir precizēta biedrības misija: apvienot cilvēkus un idejas, kas veicina empātiskas, izglītotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos.

Šobrīd “Ascendum” kļuvusi par sabiedrisku organizāciju, kas nodarbojas ar iekļaujošas, pilsoniski līdzdalīgas sabiedrības veicināšanu, kā pamata metodi izmantojot kultūru. Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss kultūras, labdarības un pilsoniskās sabiedrības jomās.

Biedrības darbībā caurviju vadlīnija ir demokrātijas un demokrātisku vērtību stiprināšana, cilvēktiesību aizsardzība, diskriminācijas mazināšana. 

Šobrīd organizācija nodarbojas ar kultūras un NVO interešu aizstāvību, bērnu un jauniešu kultūrizglītību, grāmatu izdošanu, izdod interneta žurnālu “Satori.lv”, veido starpdisciplināru projektu "Zaļgalvis" par vidi un cilvēku tajā, nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību, piedāvājot dažādām organizācijām kultūras satura producēšanas pakalpojumus. “Ascendum” meklē sadarbības iespējas ar domubiedriem – līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, cilvēkiem un organizācijām –, kopīgi īstenojot projektus un aktivitātes, kas veicina cilvēku saliedētību, izpratni par dažādu sabiedrības grupu vajadzībām un tiesībām, stiprina kopienas un veido iekšējās vērtībās pamatotu demokrātisku sabiedrību.

Komanda

Biedrību "Ascendum" dibinājušas Zaiga Pūce un Eva Johansone. Kopš tā laika "Ascedum" komanda būtiski augusi, un šobrīd tajā aktīvi darbojas seši biedri.

Antonija Skopa ir valdes priekšsēdētāja, bijusī interneta žurnāla "Satori.lv" redaktore. Antonija atbild par biedrības "Ascendum" administratīvajiem jautājumiem un komandu, veido sadarbību ar partnerorganizācijām, ziedotājiem un reklāmas ņēmējiem, kā arī pārrauga "Ascendum" projektu vadību un ievieš dzīvē biedrības mērķus.

Eva Johansone ir valdes locekle, un darba dienu vakaros tiešraidē Latvijas Televīzijā stāsta par jaunāko kultūrā. Līdzteku raidījumu vadītājas darbam, strādā par redaktori LTV Kultūras redakcijas raidījumiem, veido dokumentālas filmas un "Kilograms kultūras" žūrijā vērtē kultūras norises Latvijā. Paralēli brīvprātīgai darbībai "Ascendum", ir padomes locekle arī Imanta Ziedoņa fondā "Viegli", rīko "2x2" nometnes jauniešiem Latvijā un atbalsta LU fondu. Eva redz kultūras NVO kā iespēju pilnveidot kopienu un vidi. Tic, ka tieši "Ascendum" iniciatīvas, projekti, aktivitātes spēj Latviju veidot labāku.

Gatis Vectirāns ir valdes loceklis, bijušas projekta "Mans Doms" vadītājs, ikdienā strādā kā dizainers un papildina savas zināšanas Turīnas Politehniskajā universitātē. Gatis ir arī Zemessardzes Studentu bataljona vecākais zemessargs. Absolvējot bakalaura studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozarē, Gatis ir prototipējis viedu ekipējuma un operatīvā kaujas inventāra transportēšanas platformu «NatriX lat–100», kas paredzēta nelielu militāro vienību taktisko uzdevumu izpildei.

Zaiga Pūce bijusi biedrības valdes priekšsēdētāja līdz 2019. gada 26. novembrim.

Paveiktais

Desmit gadu laikā kopš dibināšanas biedrība īstenojusi virkni sabiedriski nozīmīgu projektu un iniciatīvu: ar "Ascendum" palīdzību attīstījies viens no šobrīd ietekmīgākajiem kultūras un patstāvīgas domas medijiem Latvijā – interneta žurnāls "Satori", sabiedriskās kustības "Mans Doms" rezultātā Doma baznīca ne tikai guvusi jaunu elpu un sabiedrisku nozīmi, bet arī unikālu vitrāžu "Ar degsmi par brīvu Latviju", tapis Latvijā unikāls bērnu kultūras projekts "Garā pupa" un ar "Ascendum" granta atbalstu realizētas vairākas sabiedrības augšupeju veicinošas iniciatīvas. Tāpat "Ascendum" aktīvi aizstāv nevalstisko sektoru, būdama "Latvijas pilsoniskās alianses" un "Laikmetīgās kultūras nevalistisko organizāciju asociācijas" biedrs.

Lai kļūtu par biedru

Saskaņā ar mūsu statūtiem, biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, aizpildot iesnieguma formu. Pēc formas un nepieciešamās informācijas aizpildīšanas nosūtiet to uz biedrības adresi Jeruzalemes 2/4-25, Rīga, LV-1010, vai - parakstītu ar drošu elektronsiko parakstu ar laika zīmogu - uz epasta adresi info@ascendum.lv.

Pieteikumu izskatīs valde divu nedēļu laikā vai ātrāk - jūs tiksiet uzaicināts uz valdes sēdi, kurā tiks izskatīts šis jautājums, lai dotu jums iespēju klātienē paskaidrot savu motivāciju un pastāstīt, kā ar savu darbību veicināsiet biedrības mērķu sasniegšanu. Noraidoša lēmuma gadījumā pretendentam ir iespēja pārsūdzēt lēmumu biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc kopsapulces lēmuma pieņemšanas.

Biedrības ētikas kodekss un finansējuma pieņemšanas vadlīnijas

Ascendum ētikas kodekss

Finansējuma un ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas